Tajaajila falfalaa fi gargaarsa falfalaa Amanar irraa — falfala gurraacha fi falfala jaalalaa

Maqaan koo Andrey Anatolievich Balaban jedhama, garuu addunyaa falfalaa keessatti Amanar jedhamuun beekama. Guraandhala 18, 1979 magaalaa fakkii gaarii qabdu Odessa, Yukireen keessatti dhaladhe. Ebla 2024 irraa eegalee barreessaa kitaabota gurguddoo lama kanneen walduraa duubaan qophaa’anidha: «The Academy of Black Magic» fi «Practical Esoteric Psychology.» Gumaan koo adda ta’e, bara 6ffaa kan Yukireen «The Battle of the Psychics: Black vs. White,» kan bara 2010 raawwatame irratti hirmaachuu dabalata.Ani ogummaadhaan damee xiinsammuu qabatamaa fi kilinikaa (digrii lammaffaa qabachuu) guddadheera ), akkasumas yaala sammuu, falfala gurraacha osoo hin tuffatin, bakka ani waggoota 25 oliif hojii dhuunfaa itti eege.

Kitaabni koo inni jalqabaa walduraa duubaan «The Academy of Black Magic,» hojiiwwan «The Higher Ceremonial Black Magic» irraa jalqaban kutaa lamatti bara 2002 irraa eegalee, itti aansuunis «22 Lessons in Witchcraft» bara 2010 irraa, fi «The Handbook of Witchcraft» jechuun xumuramu of keessaa qaba. fi «Wizards Are Made, Not Born» bara 2019. Hundi isaanii afaan Raashiyaatiin kan maxxanfaman yoo ta’u, «The Practical Course in Higher Magic» afaanota 25tti hiikamee maqaa «Black Magic» jedhuun gurgurtaaf dhiyaateera. Walduraa duubaan koo inni lammaffaan, «Practical Esoteric Psychology,» kitaabota shan kan of keessatti hammate yoo ta’u, isaan keessaa «Express Diagnostics for Curses, Love Spells, and Possessions,» «Test for Magical Abilities,» «77 Appeals to the Higher Self,» «Relationships and Their Prospects : Marii Dammaqaa Jalaa Waliin,» fi «Fayyyisaa Humna Sihrii.» Yeroo ammaa kana maxxansaalee haaraa sadii irratti hojjechaa jira: «Ogummaa koo akka falfalaa,» «Karma Diagnostics,» fi «Necromantic Psychotherapy.»

Yoo gargaarsi damee falfala qabatamaa keessatti barbaadde, bilisaan harka kee diriirsuu. Akkamitti isin gargaaruu akkan danda’u madaaluuf marii dhiyeessuuf qophiidha. Hojiin koo teessuma lafaatiin, amantii amantii ykn fedhii saalaatiin kan daangeffame miti. Tajaajila Yuuroo 500 fi isaa ol irraa eegaleef dursee kaffaltii guutuu eeguu dandeessu, haalaafi walxaxiinsa hojii irratti hundaa’uun. Mariin dhimma kee irratti karaa iimeelii ykn ergaa barreeffamaatiin mari’achuu kan dabalatu yoo ta’u, bakka bu’aa barbaadde ibsuu qabdu.

Mariin koo hariiroo dhuunfaa, taateewwan gara fuula duraa, ykn adda baasuu abaarsa dursanii kaffaltii Yuuroo 100 malee akka hin uwwifne hubachuun barbaachisaadha.

Maamiltoonni koo hojii falfalaatiin bu’aa barbaadan akka argatan gargaaruuf kaayyeffadheera. Hojiin dhuunfaa koo malawwan kalaqaa hedduu kanneen ajaja dogoggora irraa bilisa ta’ee fi saffisaan akka raawwatamuuf hayyaman of jaja. Amanamummaa fi amanamummaan maamiltoota kootiif qabaachuun seera bu’uuraa koo isa ijoo yoo ta’an, baay’ee isaanii waliin tumsa uumuu fi maamiltoota haaraa yaada kennuudhaan hawwachuu akkan danda’u na dandeessisa.

Namni tajaajila koo fayyadamuuf murteesse hundi ofumaan eegumsa falfalaa akka kennaatti argata. Fedhii falfalaa keessaniif gargaarsa hatattamaa barbaaduuf carraa hin darbinaa.

Na qunnamuuf email [email protected] ykn bilbila +37257323296 (WhatsApp, Viber, Telegram) fayyadamaa. Afaan dhaloota keetiin naaf barreessi. Suuraa fi maqaa namoota dhimma keessan keessatti hirmaatan hunda hatattamaan erguun, akkasumas bu’aa barbaadamu ibsuun barbaachisaa dha. Gaaffiin keessan iccitii guutuudhaan ni ilaalama.
Marsariitii koo isa ofiisalaa afaan Ingiliffaa: lovespell.eu daawwadhaa