ސިހުރުވެރި ޚިދުމަތްތަކާއި އެހީތެރިކަން ސިހުރުވެރިޔާ އަމަނަރުގެ ފަރާތުން ލިބެއެވެކަޅު ސިހުރާއި ލޯބީގެ ސްޕެލް އެވެ

އަހަރެންގެ ނަމަކީ އެންޑްރީ އަނަޓޮލިވިޗް ބަލަބަން ނަމަވެސް ސިހުރުގެ ދުނިޔޭގައި އަހަރެން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ އަމަނާރުގެ ނަމުންނެވެ. އަހަރެން އުފަންވީ 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރޭންގެ ރީތި ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އޮޑެސާ އަށެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އަޅުގަނޑަކީ މުހިންމު ދެ ފޮތުގެ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ «ދަ އެކަޑަމީ އޮފް ބްލެކް މެޖިކް» އާއި «ޕްރެކްޓިކަލް އެސޯޓިރިކް ސައިކޮލޮޖީ» ގެ ލިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޚާއްޞަ ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ތެރޭގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ހިނގި «ދަ ބަޓްލް އޮފް ދަ ސައިކިކްސް: ބްލެކް ވްސް ވައިޓް» ގެ ޔޫކްރޭން ވާޝަންގެ ހަ ވަނަ ސީޒަނުގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ ), ހަމައެހެންމެ ސައިކޮތެރަޕީ، ކަޅު ސިހުރަށް އިހުމާލު ނުވެ، އަޅުގަނޑު 25 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ޕްރެކްޓިސްއެއް ދަމަހައްޓާފައި.

އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ފޮތް ސިލްސިލާ «ދަ އެކަޑަމީ އޮފް ބްލެކް މެޖިކް» ގައި ހިމެނެނީ «ދަ ހަޔަރ ސެރެމޮނިއަލް ބްލެކް މެޖިކް» އިން ފެށިގެން 2002 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން، އޭގެ ފަހުން 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން «22 ލެސަންސް އިން ވިޗްކްރާފްޓް» އިން ފެށިގެން «ދަ ހެންޑްބުކް އޮފް ވިޗްކްރާފްޓް» އިންނެވެ. އަދި «ވިޒަރޑްސް އަރ މެއިޑް، ނޮޓް ބޯން» 2019 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ރަޝިޔާ ބަހުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާއިރު، «ދަ ޕްރެކްޓިކަލް ކޯސް އިން ހަޔަރ މެޖިކް» 25 ބަހަކަށް ތަރުޖަމާކޮށް «ބްލެކް މެޖިކް» ގެ ނަމުގައި ވިއްކަން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އަހަރެންގެ ދެވަނަ ސީރީޒް «ޕްރެކްޓިކަލް އެސޯޓިރިކް ސައިކޮލޮޖީ» ގައި ފަސް ފޮތެއް ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި «އެކްސްޕްރެސް ޑައިގްނޯސްޓިކްސް ފޯ ކަރސަސް، ލަވް ސްޕެލްސް، އެންޑް ޕޮސެޝަންސް»، «ޓެސްޓް ފޯ މެޖިކަލް އެބިލިޓީސް»، «77 އެޕީލްސް ޓު ދަ ހަޔަރ ސެލްފް»، «ރިލޭޝަންޝިޕްސް އެންޑް ދަ ޕްރޮސްޕެކްޓްސް» ހިމެނެއެވެ : އަ ޑައިލޮގް ވިތު ދަ ސަބްކޮންޝިއަސް،» އަދި «ހީލިންގ ތްރޫ ދަ ޕަވަރ އޮފް މެޖިކް» އެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މިދަނީ އާ ތިން ޕަބްލިކޭޝަނެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން: «މައި ޕްރޮފެޝަން އެސް އަ ސޯރސަރ»، «ކަރމާ ޑައިގްނޯސްޓިކްސް»، އަދި «ނެކްރޮމަންޓިކް ސައިކޮތެރަޕީ» އެވެ.

އަމަލީ ސިހުރުގެ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ ހިތްހަމަޖެހިގެން އަތް ދިއްކޮށްލާށެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ގޮތްތައް ވަޒަންކުރުމަށް މަޝްވަރާއެއް ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު ތައްޔާރަށް މިހުރީ. އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތް ޖިއޮގްރަފީއާއި، ދީނީ ޢަޤީދާތަކާއި، ޖިންސީ ޝައުޤުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ޙައްދުވެފައެއް ނުވެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ޝަރުތުތަކާއި ކޮމްޕްލެކްސިޓީއަށް ބަލާއިރު 500 ޔޫރޯއިން ފެށިގެން އެއަށްވުރެ މަތީގެ ހިދުމަތްތަކަށް ފުލް ޕްރީޕޭމަންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭނެ އެވެ. މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި އީމެއިލް ނުވަތަ ޓެކްސްޓް މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް ތިމާގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން ހިމެނޭއިރު، އެތަނުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ބަޔާން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރިން 100 ޔޫރޯ ނުދައްކައި ޒާތީ ގުޅުންތަކާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާއި، ލަޢުނަތް ޑައިގްނޯސްޓިކްސް ވެސް ނުހިމެނޭކަން ވިސްނުން މުހިންމެވެ.

އަހަރެންގެ އަމާޒަކީ ސިހުރުވެރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަހަރެންގެ ކްލައިންޓުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ޕްރެކްޓިސް އިން ބޮޑާ ހާކާފައިވަނީ ގޯހެއް ނެތި އަދި އަވަސް އޯޑަރ ފުލްފިލް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ އެތައް އާ އުސޫލުތަކެކެވެ. އަހަރެންގެ ކްލައިންޓުންނާ މެދު ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމަކީ އަހަރެންގެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކެއް ކަމުން، އެމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކާ ޕާޓްނަޝިޕް ގާއިމްކޮށް، ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އާ ކްލައިންޓުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

އަހަރެންގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރަން ނިންމާ ކޮންމެ މީހަކަށް އޮޓޮމެޓިކުން ސިހުރުވެރި ރައްކާތެރިކަމެއް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބެއެވެ. ސިހުރުވެރި ބޭނުންތަކަށް އަވަސް އެހީތެރިކަމެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެން ނުދާށެވެ.

އަޅުގަނޑާ ގުޅުމަށް [email protected] އީމެއިލް ނުވަތަ +37257323296 (ވަޓްސްއެޕް، ވައިބަރ، ޓެލެގްރާމް) އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަހަރެންގެ މާދަރީ ބަހުން އަހަންނަށް ލިޔުއްވާށެވެ. ތިމާގެ މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި އެންމެންގެ ފޮޓޯއާއި ނަން ވަގުތުން ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ތިޔަބޭފުޅާގެ އެދުން ފުރިހަމައަށް ސިއްރުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް: lovespell.eu އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ