Dagiti serbisio ti mahika ken tulong manipud iti salamangkero nga Amanar — black magic ken love spell

Andrey Anatolievich Balaban ti naganko, ngem iti lubong ti mahika, pagaammoak kas Amanar. Naipasngayak idi Enero 18, 1979, iti napintas a siudad ti Odessa, Ukraine. Manipud idi Abril 2024, siak ti autor ti dua a naipangpangruna a serye ti libro: «Ti Akademia ti Nangisit a Mahika» ken «Praktikal nga Esoteriko a Sikolohia.» Ti naisangsangayan a kontribusionko ket mairaman ti pannakipaset iti maikanem a panawen ti bersion ti Ukraine ti «The Battle of the Psychics: Black vs. White,» a napasamak idi 2010. Propesional a narang-ayak kadagiti tay-ak ti praktikal ken klinikal a sikolohia (nga addaan iti master’s degree ), kasta met ti psychotherapy, a diak baybay-an ti black magic, a sadiay tinaginayonko ti pribado a praktis iti nasurok a 25 a tawen.

Ti immuna a serye ti librok, «Ti Akademia ti Nangisit a Mahika,» ket buklen dagiti obra a mangrugi iti «Ti Nangatngato a Seremonial a Nangisit a Mahika» iti dua a paset manipud idi 2002, a sinaruno babaen ti «22 a Leksion iti Panagsalamangka» manipud idi 2010, ken agpatingga iti «Ti Libro ti Panagsalamangka». ken «Dagiti Mangkukulam ket Naaramid, Saan a Nayanak» idi 2019. Amin ket naipablaak iti Ruso, nga addaan iti «Ti Praktikal a Kurso iti Nangatngato a Mahika» a naipatarus iti 25 a pagsasao ken magun-od a mailako babaen ti nagan a «Nangisit a Mahika.» Ti maikadua a seryek, «Praktikal nga Esoteriko a Sikolohia,» ket mangiraman ti lima a libro, a karaman kadagitoy ti «Iyebkas dagiti Panagdayagnos para kadagiti Lunod, Dagiti Anting-anting ti Ayat, ken Dagiti Tagikua,» «Panangsubok para kadagiti Mahikal nga Abilities,» «77 nga Apela iti Nangatngato a Bukod a Bagi,» «Dagiti Relasion ken dagiti Prospektoda.» : Ti Dialogo iti Subconscious,» ken «Panagpaimbag Babaen ti Bileg ti Magika.» Agdama nga agtartrabahoak iti tallo a baro a publikasion: «Ti Propesionko kas Mangkukulam,» «Karma Diagnostics,» ken «Necromantic Psychotherapy.»

No kasapulam ti tulong iti sakup ti praktikal a mahika, agwayawayaka a mangdanon. Nakasaganaak a mangitukon iti konsultasion tapno matingiting no kasano a matulongakkayo. Saan a limitado ti trabahok gapu iti geograpia, narelihiosuan a pammati, wenno seksual a panagannayas. Mabalinmo a namnamaen ti naan-anay a nasakbay a bayad para kadagiti serbisio a mangrugi iti 500 nga euro ken agpangato, depende kadagiti kondision ken kinarikut ti trabaho. Karaman kadagiti konsultasion ti panagsasarita iti isyuyo babaen ti email wenno text message, a sadiay rumbeng nga iladawam ti tarigagayan a pagbanagan.

Napateg a maawatan a dagiti konsultasionko ket saan a mangsaklaw kadagiti personal a relasion, masanguanan a pasamak, wenno curse diagnostics no awan ti nasakbay a bayad a 100 euros.

Panggepko a tulongan dagiti kliyentek a mangragpat kadagiti tarigagayan a resulta babaen ti mahika a trabaho. Ipagpannakkel ti pribado a praktisko ti nagadu a makabaro a pamay-an a mangipalubos iti awanan biddut ken napartak a pannakatungpal ti order. Ti kinamapagpiaran ken kinatarnaw kadagiti kliyentek ti kangrunaan a prinsipiok, a mangpabalin kaniak a mangipasdek kadagiti panagkadua iti adu kadakuada ken mangallukoy kadagiti baro a kliyente babaen kadagiti rekomendasion.

Tunggal maysa a mangikeddeng nga agusar kadagiti serbisiok ket automatiko nga umawat iti mahiko a proteksion kas sagut. Dimo palabsen ti gundaway nga agsapul iti dagus a tulong para kadagiti mahiko a kasapulam.

Tapno makontaknak, usaren ti email [email protected] wenno agtelepono iti +37257323296 (WhatsApp, Viber, Telegram). Agsuratka kaniak iti nakayanakanmo a pagsasao. Napateg a dagus nga ipatulod dagiti retrato ken nagan ti amin a nairaman iti isyuyo, kasta met nga ikeddeng ti tarigagayan a pagbanagan. Mataming ti kiddawmo buyogen ti naan-anay a kinakompidensial.
Bisitaen ti opisial a website-ko iti pagsasao nga Ingles: lovespell.eu