Jadyly hyzmatlar we jadygöý Amanar yň kömegigara jady we söýgi jadysy

Meniň adym Andreý Anatoliýewiç Balaban, ýöne jadyly dünýäde men Amanar diýip tanalýaryn. 1979-njy ýylyň 18-nji ýanwarynda, Ukrainanyň ajaýyp Odessa şäherinde doguldym. 2024-nji ýylyň aprel aýyna çenli iki sany möhüm kitap seriýasynyň awtory: «Gara jadylar akademiýasy» we «Amaly ezoteriki psihologiýa». Özboluşly goşandym, 2010-njy ýylda bolup geçen «Psihika söweşi: Gara vs. Ak» ukrain wersiýasynyň altynjy möwsümine gatnaşmagy öz içine alýar. Amaly we kliniki psihologiýa ugurlarynda hünär derejesini ösdürdim (magistr derejesini aldym) ), 25 ýyldan gowrak wagt bäri hususy tejribäni dowam etdiren gara jadymy äsgermezlik etmän, psihoterapiýa ýaly.

«Gara jadyly akademiýa» atly ilkinji kitap seriýam 2002-nji ýyldan iki bölümde «Higherokary dabaraly gara jady» bilen başlap, 2010-njy ýylda «Jadygöýlikde 22 sapak» we «Jadygöýlik kitaby» bilen tamamlanýan eserleri öz içine alýar. we «Jadygöýler ýasaldy, dogulmady» 2019-njy ýylda. Rus dilinde neşir edildi, «Higherokary jadyly amaly kurs» 25 dile terjime edildi we «Gara jady» ady bilen satylyp bilner. «Amaly ezoteriki psihologiýa» atly ikinji seriýamda «Gargyşlar, söýgi jadylary we eýeçilik üçin gyssagly diagnostika», «Jadyly ukyplary barlamak», «Selfokarky şahsyýete 77 ýüzlenme», «Gatnaşyklar we geljegi» atly bäş kitap bar. : Aň-düşünje bilen gepleşik «we» Jadygöýüň güýji bilen bejeriş «. Häzirki wagtda üç sany täze neşiriň üstünde işleýärin: «Jadygöý hökmünde kärim», «Karma diagnostikasy» we «Nekromantik psihoterapiýa».

Amaly jadygöýlikde kömek gerek bolsa, ýüz tutup bilersiňiz. Size nädip kömek edip biljekdigime baha bermek üçin maslahat bermäge taýyn. Meniň işim geografiýa, dini ynançlar ýa-da jynsy gatnaşyklar bilen çäklenmeýär. Işiň şertlerine we çylşyrymlylygyna baglylykda 500 ýewrodan we ondan ýokary hyzmatlar üçin doly töleg garaşyp bilersiňiz. Maslahatlar, islenýän netijäni suratlandyrmaly ýeriňizde e-poçta ýa-da tekst habarlary arkaly meseläňizi ara alyp maslahatlaşmagy öz içine alýar.

Maslahatlarymyň 100 ýewro öňünden tölenmezden şahsy gatnaşyklary, geljekdäki wakalary ýa-da nälet diagnostikasyny öz içine almaýandygyna düşünmek möhümdir.

Jadyly iş arkaly müşderilerime islenýän netijelere ýetmäge kömek etmegi maksat edinýärin. Hususy tejribämde ýalňyşsyz we çalt sargytlary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän köp sanly innowasiýa usullary bar. Müşderilerime dogruçyllyk we dogruçyllyk meniň esasy ýörelgelerim bolup, olaryň köpüsi bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga we teklipler arkaly täze müşderileri çekmäge mümkinçilik berýär.

Hyzmatlarymy ulanmagy ýüregine düwenleriň hemmesi sowgat hökmünde jadyly goragy awtomatiki alýarlar. Jadyly zerurlyklaryňyz üçin derrew kömek gözlemek mümkinçiligini elden gidirmäň.

Meniň bilen habarlaşmak üçin [email protected] e-poçta ýa-da +37257323296 telefon (WhatsApp, Viber, Telegram) ulanyň. Maňa ene diliňizde ýazyň. Meseläňize gatnaşanlaryň hemmesiniň suratlaryny we atlaryny derrew ibermek, islenýän netijäni görkezmek möhümdir. Islegiňiz doly gizlinlik bilen ýerine ýetiriler.
Iňlis dilindäki resmi web sahypamyza giriň: lovepell.eu